ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 2. 2018.

Poskytovateľ:

BeautyCo s.r.o.
Čadečka 1054
022 01 Čadca
IČO: 48165174
DIČ: 2120094427
IČ DPH: SK2120094427

Sme platcami DPH.
Okresný súd Žilina, Obchodný register, oddiel: Sro, vložka číslo: 63923/

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Podnikateľom je osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.
Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a kupujúcim.
Službami sa rozumejú všetky služby uvedené v ponuke na www.krasotikamua.sk
(Krasotika MUA) alebo dohodnuté zástupcami firmy BeautyCo s.r.o. so záujemcom o služby.

Poskytované služby zo strany BeautyCo s.r.o. v rámci Krasotika MUA sú nasledujúce:

 • Kurzy vizáže (líčenia, hairstylingu, atď.)
 • Služby vizáže
 • Ďalšie špecifické služby dohodnuté medzi záujemcom a poskytovateľom

1. KURZY VIZÁŽE


1.1 Prihláška a rezervácia kurzov

Na všetky ponúkané kurzy sa môže záujemca prihlásiť na internetovej stránke www.krasotikamua.sk prostredníctvom elektronického formulára, telefonicky alebo osobne.

Potvrdenie o prijatí prihlášky a rezervácii miesta na kurze zašle poskytovateľ počas pracovných dní do 24 hodín na poskytnutú e-mailovú adresu.


1.2 Úhrada kurzu

Spolu s e-mailom potvrdzujúcim rezerváciu miesta na kurze obdrží objednávateľ aj zálohovú faktúru so splatnosťou 3 dni od vystavenia. Prijatie platby potvrdí poskytovateľ e-mailom. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry do doby splatnosti sa rezervácia kurzu ruší. Po obdržaní platby na účet bude objednávateľovi vystavený daňový doklad, ktorý mu bude odoslaný prostredníctvom e-mailu do 2 pracovných dní od obdržania platby na účet.

Objednávateľ uskutoční platbu zálohovej faktúry prevedením platby na nasledovný bankový účet:

Fio banka, a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
číslo účtu: 2800814810/8330
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo zálohovej faktúry


1.3 Informácie o kurzoch
 • Informácie o náplni kurzu, mieste konania, maximálnom počte účastníkov a cene sú dostupné v popise kurzov na internetovej stránke www.krasotikamua.sk v sekcii Služby.
 • V prípade individuálneho kurze alebo kurze na mieru sú tieto informácie poskytnuté e-mailom, prípadne telefonicky.
 • Potvrdenie rezervácie kurzu sú objednávateľovi poskytnuté po obdržaní prihlášky. Zároveň je objednávateľovi zaslaná zálohová faktúra.
 • Po obdržaní platby sú objednávateľovi do 2 pracovných dní zaslané podrobné informácie organizačného charakteru.
 • Cena kurzovného zahŕňa pomôcky, ktoré budú počas kurzu používané, študijné materiály, drobné občerstvenie, priestory a know-how podávané lektorom.

1.4 Zmeny vo výuke

V prípade neusporiadania kurzu zo strany BeautyCo s.r.o. z dôvodu nepredvídateľných udalostí či zásahu vyššej moci, bude poskytnutý náhradný termín alebo vrátenie kurzovného v plnej výške.


1.5 Storno kurzu
 • Po zaplatení kurzovného je prihlásenie na kurz záväzné. V prípade zrušenia účasti na danom termíne viac ako 14 dní pred jeho konaním, je možné sa zúčastniť iného termínu, ktorý navrhne poskytovateľ.
 • Zrušenie kurzu zo strany objednávateľa menej ako 14 dní vopred nie je možné. V prípade choroby či vážnych rodinných problémov navrhne poskytovateľ náhradný termín.
 • V prípade, že sa objednávateľ nezúčastní zapleteného kurzu bez upovedomenia poskytovateľa vopred, daný kurz prepadá bez nároku na nový termín.

2. SLUŽBY VIZÁŽE

2.1 Objednávka vizáže

Objednávku služieb vizáže môže spotrebiteľ uskutočniť na internetovej stránke www.krasotikamua.sk prostredníctvom elektronického formulára, telefonicky alebo osobne. Pri objednávke je potrebné uviesť termín a miesto využitia služby vizáže. Potvrdenie termínu zašle poskytovateľ počas pracovných dní do 24 hodín na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom.


2.2 Úhraha služieb vizáže

Úhrada vizáže prebieha v hotovosti bezprostredne po poskytnutí služby vizáže. Objednávateľ obdrží daňový doklad po uhradení danej čiastky. Cenník ponúkaných služieb je verejne dostupný na internetovej stránke www.krasotikamua.sk. V prípade špecifických požiadaviek zo strany objednávateľa môže byť cena upravená podľa náročnosti služieb vizáže. S cenou je objednávateľ oboznámený vždy vopred.

V prípade, že bude služba vizáže poskytovaná mimo východzieho miesta stanoveného poskytovateľom, účtuje sa poplatok za dopravu podľa aktuálneho cenníka uvedeného na www.krasotikamua.sk.


2.3 Objednanie skúšky vizáže

V prípade objednania skúšky vizáže objednávateľ postupuje rovnako ako v prípade objednania vizáže uvedenej v bode 2.1. V tomto prípade je potrebné uviesť 2 termíny – termín skúšky vizáže a termín vizáže. Cena skúšky vizáže je dostupná na internetovej stránke www.krasotikamua.sk. V prípade, že objednávateľ bude počas skúšky nespokojný s vizážou, má nárok zrušiť nasledujúci termín vizáže a to v termíne do 1 týždňa od skúšky vizáže. V prípade, že objednávateľ nevyjadrí svoje stanovisko do 1 týždňa bude termín vizáže automaticky zrušený a poskytnutý inému objednávateľovi.


2.4 Storno vizáže

V prípade objednávky služby vizáže spotrebiteľom je možné zrušiť objednávku 14 dní pred realizáciou. V prípade zrušenia v kratšom časovom horizonte bude spotrebiteľovi účtovaný storno poplatok vo výške objednanej služby.

3. ĎALŠIE ŠPECIFICKÉ SLUŽBY


3.1 Objednávka špecifických služieb

Špecifickými službami Krasotika MUA sa rozumejú: služby vizáže a poradenstva, styling a vizáž modeliek na módne prehliadky, fotenia na účely propagácie, organizácia a koordinácia eventov a ďalšie doplnkové služby na mieru. Záujemca môže objednávku špecifických služieb uskutočniť telefonicky na telefónnom čísle  +421 2 222 003 04 alebo na emailovej adrese veronika@krasotika.sk. Pri objednávke je potrebné uviesť termín, miesto využitia služby a podrobnosti služieb o ktoré má objednávajúci záujem. Následne budú dohodnuté podmienky spolupráce a bude vypracovaná cenová ponuka.


3.2 Úhraha špecifických služieb

Cenová ponuka bude vypracovaná na základe požiadaviek klienta a náročnosti služieb. Spolu s e-mailom potvrdzujúcim objednávku špecifických služieb obdrží objednávateľ aj zálohovú faktúru vo výške zálohy 50 % z celkovej sumy so splatnosťou 7 dní od vystavenia. Prijatie platby potvrdí poskytovateľ e-mailom. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry do doby splatnosti sa objednávka služieb ruší.

Po realizácii zákazky obdrží objednávateľ faktúru vo výške zvyšných 50 % z celkovej sumy so splatnosťou 7 dní. Táto faktúra slúži zároveň ako daňový doklad. O obdržaní platby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom mailu.

Objednávateľ uskutoční platbu faktúry prevedením platby na nasledovný bankový účet:

Fio banka, a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
číslo účtu: 2800814810/8330
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo zálohovej faktúry


3.3 Storno služieb

 V prípade objednávky služby vizáže podnikateľom je možné zrušiť objednávku 1 mesiac pred realizáciou. V prípade zrušenia v kratšom časovom horizonte, bude objednávateľovi vrátená polovica z výšky uhradenej zálohy. Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví bez upovedomenia poskytovateľa v termíne objednávky a služba vizáže neprebehne, nemá nárok na vrátenie peňazí ani na náhradný termín.